Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In sommige situaties wil je een factuur kunnen verrekenen met een creditnota, of met een uitgave van dezelfde relatie. 

Facturen met status 'Definitief', 'Deels voldaan', '1e keer aangemaand' en '2e keer aangemaand' kunnen worden verrekend met een Uitgave of en Uitgave Creditnota van hetzelfde contact.

We geven nu een voorbeeld van een factuur welke we aan een debiteur hebben gestuurd en waarvan we eveneens een uitgave hebben ontvangen voor een dienst welke aan ons is geleverd.

Als we nu kijk in het overzicht Uitgaven, dan zien we dat we van dezelfde contact 'Axit International Trading' ook een nota hebben gekregen voor diensten welke aan ons zijn geleverd.

We hebben met het betreffende contact gecommuniceerd en deze is akkoord met het (deels) verrekenen van onze factuur aan hem met zijn factuur (uitgave) aan ons.

We openen nu de factuur en drukken op

We selecteren nu onder Betaalmethode - Verrekenen en vervolgens selecteren we onder Verrekenen met de betreffende uitgave (in dit voorbeeld 20210000001 a €130,-)

Nu drukken we op


 De status van de factuur wordt nu 'Gedeeltelijk voldaan' en onder Factuur geschiedenis wordt nu getoond welke betalingen er al zijn gedaan en welke bedrag nog moet worden voldaan.


Info

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesYOUR
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "facturen" and type = "page" and space = "YOUR"
labelsfacturen


Page properties
hiddentrue


Related issues