Onder de bedrijfsmiddelen van een bedrijf worden de bezittingen verstaan waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd (ook wel vaste activa genoemd). Voorbeelden hiervan zijn de gebouwen, inventaris, machines en installaties en zo ook je PC/Laptop, transportmiddelen en ook bedrijfsauto's. Het zijn de bezittingen die een bedrijf gebruikt voor de bedrijfsvoering, en niet om te verhandelen.

We onderscheiden drie soorten bedrijfsmiddelen:

  • Immaterieel
    Immateriële bedrijfsmiddelen zijn niet tastbaar zijn. Het betreft bezittingen die wel een rol spelen in het financiële proces, maar nooit in het fysieke bedrijfsproces
  • Materieel
    Onder materiële bedrijfsmiddelen (non-current assets of fixed assets) worden de bezittingen van een bedrijf verstaan waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn grond en gebouwen, machines en installaties, transportmiddelen en computers.
  • Financieel
    Financiële bedrijfsmiddelen is een deel van het actief van een onderneming. Het gaat in de eerste plaats om deelnemingen in het kapitaal van verbonden ondernemingen en lange-termijn voorschotten, in de vorm van liquide middelen of in de vorm van uitstel van betaling, aan zulke verbonden ondernemingen. Wat de financiële bedrijfsmiddelen onderscheidt van de geldbeleggingen is dat bij financiële bedrijfsmiddelen de onderneming meestal inspraak heeft in het bestuur van de andere onderneming. 

Yoursminc Online Boekhouden ondersteunt het administreren van Materiële bedrijfsmiddelen en biedt de mogelijkheid om deze bedrijfsmiddelen automatisch op basis van een Afschrijvingskalender af te schrijven.

Alvorens je materiële bedrijfsmiddelen kunt vastleggen, zul je eerst een bedrijfsmiddelen groep moeten vastleggen, waar je vastlegt welke afschrijvingsperiode en afschrijvingsmethode moet worden gehanteerd voor vast activa welke in deze groep worden opgenomen.

Navigeren we nu naar Bedrijfsmiddelen - Bedrijfsmiddelen, dan zien we het volgende voorbeeld van een aantal bedrijfsmiddelen welke er zijn opgevoerd:

Openen we nu het eerste bedrijfsmiddel 'Bedrijfsauto' dan zien we het volgende:

Van het bedrijfsmiddel zijn in dit voorbeeld vastgelegd:

De Bedrijfsmiddelen groep, waaraan dit bedrijfsmiddel is toegewezen: TRANSPORT

Een Code en Korte omschrijving

De Aanschafdatum: 04-01-2021

Het Aanschafbedrag: €17.250,00

De Restwaarde (na afloop van de afschrijvingsperiode van 5 jaar): 5500,00

Tevens zien we in dit voorbeeld de Afschrijvingskalender voor de komende 5 jaar, waarbij iedere maand een deel van de afschrijving zal worden geboekt.

We zien tevens dat de eerste 5 afschrijvingen al zijn geboekt en dat we door een link onder Journaalpost, de betreffende boeking binnen het grootboek.


Gerelateerde artikelen