Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Met een bedrijfsmiddelen groep kunnen we een specifieke groep vast activa vastleggen met hierbij vastgelegd; het aantal jaren waarover een bedrijfsmiddel mag worden afgeschreven en de afschrijvingsmethode:

Yoursminc ondersteunt momenteel de volgende afschrijvingsmethoden:

  • Lineair
    Lineaire afschrijving houdt in dat er periodiek steeds hetzelfde bedrag wordt afgeschreven. Dit is een boekhoudkundige manier om de waardevermindering van bijvoorbeeld een auto te bepalen. De hoogte van de lineaire afschrijving wordt bepaalt door de aanschafwaarde van de auto, de verwachte gebruiksperiode en de gecalculeerde restwaarde.
  • Degressief
    Bij de degressieve afschrijvingsmethode neemt men aan dat de druk op het ondernemingsresultaat bij aanvang groter is en na verloop van tijd geleidelijk aan zal verminderen. Bij winstgevende bedrijven heeft dit een gedifferentieerd effect op de verschuldigde belastingen. Na de aanschaf wordt er meer afgeschreven en moet men minder belastingen betalen. De verschuldigde belastingen zullen vervolgens, ceteris paribus, toenemen naarmate de tijd verstrijkt.
    De som van de doorgevoerde afschrijvingen en zo ook van de fiscale aftrek blijft natuurlijk wel gelijk, maar vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is een degressieve afschrijving toch interessanter. De redenering is namelijk dat het gunstiger is om nu minder belastingen te betalen dan in de toekomst, wanneer de inflatie reeds heeft toegeslagen.


Navigeer via menu Vast Activa - Vaste Activa groepen

In het getoonde voorbeeld zien we dat een 3-tal vaste activa groepen zijn vastgelegd.

Als we een van deze groepen openen, zien we het volgende:

Naast een ingevoerde Code en Korte omschrijving zien we:

Het Vaste activa type: Materieel bedrijfsmiddel

De Afschrijvingsmethode: Lineair

De Afschrijvingsperiode: 5 jaar

De Bedrijfsmiddelen-rekening: 0145 - Afschrijving computerapparatuur

De Afschrijvingsrekening: 4940 - Afschrijvingskosten computers